Komst van retail cluster Kampenhout-sas goedgekeurd

17 Februari 2019

Komst van retail cluster Kampenhout-sas goedgekeurd

Op 30 januari 2019 zette Joke Schauvliege nog haar handtekening onder een vergunning voor een retail-cluster aan Kampenhout-Sas, een voor ons onbegrijpelijke beslissing met een enorme impact op mobiliteit, mens en dier en weinig baten. Hieronder lees je de bezorgdheden van Groen Boortmeerbeek m.b.t. de komst van de retail-cluster: 1. Het project zal een aanzienlijke impact hebben op de mobiliteit en het verkeer en het is niet verkeersveilig De mobiliteits- en verkeerseffecten van het voorliggend project worden onderschat en zijn onvoldoende onderzocht. Er werd onvoldoende recent onderzoek gedaan naar de huidige cijfers in verband met mobiliteit in de omgeving. De verkeerstellingen waarop de MER zich baseert om het huidig gebruik van het verkeersnetwerk in kaart te brengen zijn een momentopname van 3 dagen, gedurende een beperkt aantal uren, gedurende 1 week in 2016. Dit is een te beperkte onderzoeksperiode die dateert van 2016 en geen rekening houdt met de toegenomen drukte sinds 2016. De aanpassing van de weginfrastructuur met turborotondes gebeurt nagenoeg enkel in functie van de bouw van de retailcluster. Er wordt meer verkeer verwacht op de toegangswegen naar de retailcluster. De impact die de toename van het verkeer zal hebben op de wegen en kruispunten in de ruimere omgeving werd niet onderzocht. Volgens de MER- studie zal het verkeer dat terugkomt vanuit Brussel zelfs rekening houdend met de turborotondes, veel langer moeten aanschuiven. De gemiddelde wachtrij zou volgens de mobiliteitsstudie toenemen van circa 90 m tot 410 m. Dit is ook het gevolg van de specifieke ontsluitingsstructuur. Alle uitgaande verkeer van de site zou via een in/uitrit op de Haachtsteenweg naar de zuidelijke turborotonde worden geleid, waardoor het effect hier punctueel groot zou zijn. Het is ook algemeen geweten dat op- en afritten naar en van baanwinkels,leidttotmeerfilesopdesteenwegen.Ditisnureedshetgevalophettraject Kampenhout-Sas en Boortmeerbeek. Waarschijnlijk zal het ook moeilijk zijn om het terrein te verlaten met de wagen, zeker tijdens spitsuren. Een mogelijk gevolg hiervan is dat mensen op zoek gaan naar alternatieve wegen met sluipverkeer tot gevolg. Het project is voor zachte weggebruikers (fietsers en voetgangers) ook niet verkeersveilig (de fietspaden kruisen met de in- en uitritten van het terrein, er zijn gevaarlijke situaties mogelijk op de voorziene parkings, etc.). 2. Er is geen nood aan bijkomende grootschalige detailhandel aan Kampenhout-sas en het project is niet conform de bestemmingsvoorschriften van de locatie Het project gaat over een uitbreiding van de grootschalige detailhandel aan Kampenhout-Sas. Het betreft meer bepaald ongeveer een verdubbeling van de handelsoppervlakte langs de Leuvensesteenweg/Mechelsesteenweg. Dit hoewel er geen enkele indicatie is dat er een nood is aan extra grootschalige detailhandel in de regio. Integendeel, op de Leuvensesteenweg staan panden leeg (o.a. de voormalige Carrefour Express). Recente studies tonen ook aan dat er een overaanbod is aan grootschalige detailhandel in Vlaanderen. Er zijn geen harde garanties opgenomen dat het zou gaan over de herlocalisatie van handelszaken. De site is bovendien volgens het Gewestplan grotendeels gelegen in een zone voor dienstverlening en de voorgestelde invulling met vooral grootschalige detailhandel is niet conform de voorschriften van die zone. De ruimte die voor dienstverlenende activiteit bestemd is, is verwaarloosbaar in vergelijking met de handels- en parkeeroppervlakte. Als overgang tussen de “harde” winkelruimte en het natuurgebied dient een groene zone (bv. park, speelbos) voorzien te worden. 3. Het project heeft weinig ruimtelijke kwaliteit en geen duurzaam karakter Er wordt de mogelijkheid voorzien om een zwembad op te nemen, de nu voorziene ruimte is echter veel te beperkt. We zien graag de uitbreiding van de voorziene ruimte voor een zwembad van 25 m met 6 banen en een apart peuterbad. Bovendien dient de gemeente Kampenhout zelf het initiatief te nemen voor de bouw van het zwembad. Momenteel zijn er geen garanties dat de gemeente Kampenhout zich voor dit initiatief engageert en dat het zwembad zal gerealiseerd worden. Het project getuigt van weinig ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid en betekent geen meerwaarde op het vlak van welzijn, milieu, natuur, toerisme en cultuur. Er zou zelfs kunnen gesteld worden dat de gevolgen voor het welzijn, het milieu en de culturele, economische en sociale gevolgen, eerder nadelig zullen zijn: Het project is vooral gericht op autogebruikers, bevat veel asfalt en beton, weinig duurzame materialen en er is weinig kwaliteitsvolle groene ruimte voorzien die de impact van beton en asfalt kan milderen.Er zal een forse toename van het verkeer zijn, met een en (nog) slechtere luchtkwaliteit als gevolg.  De kans is reëel dat de kleine handelaars in omliggende handelskernen, o.m. inBoortmeerbeek in moeilijkheden zullen komen omdat ze niet kunnen concurreren met de overwogen voorziene grootschalige detailhandel. De dorpskernen van de omliggende gemeenten zullen op die manier ook nog meer met leegstand van winkelpanden worden geconfronteerd en inwoners zullen genoodzaakt zijn om zich nog vaker met de auto te verplaatsen. Dit terwijl we alsGroen Boorrtmeerbeek willen inzetten op kernversterking en lokale kleinschalige handel of kleine buurtwinkels in de doprskern willen stimuleren. Er zijn weinig voor iedereen toegankelijke belevingsmomenten voorzien. De binnenspeeltuin zal bijvoorbeeld, wellicht omwille van het private en commerciële karakter, moeilijk betaalbaar zijn voor mensen met beperkte financiële middelen. Waarom niet voorzien in meer groene en openbare ruimte met spelinfrastructuur zonder commercieel karakter? Er zijn geen culturele of toeristische initiatieven opgenomen in het project. Het betreft nochtans een locatie bestemd voor dienstverlening en in de huidige site, zat bv. een witloofmuseum. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de nabijgelegen natuurgebieden en de beken in de omgeving. In de omgeving zijn verschillende beken en bevindt zich zeer waardevolle natuur die deel uitmaakt van het Natura2000-netwerk. Uit de voorliggende aanvraag blijkt onvoldoende welke maatregelen genomen zullen worden om de potentiële negatieve impact daarop te beperken. In de natuurgebieden zijn onder meer verschillende vleermuissoorten en vogelsoorten aanwezig.