Open brief aan onze burgemeester en schepenen

We hopen dat het gezond democratisch verstand zal zegevieren en dat jullie deze beslissing intrekken.  

Naar aanleiding van de beslissing van burgemeester Karin Derua op de gemeenteraad van 26 april om niet langer mondeling, maar schriftelijk op onze vragen te antwoorden, kropen we samen met andere oppositiepartijen  NVA en CD&V en onafhankelijk raadslid Sigrid Van Obbergen, in onze pen om ons ongenoegen over deze beslissing te uiten.

Benieuwd naar de reactie.

 

Open brief  

Aan het COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN BOORTMEERBEEK  

Pastorijstraat 2  

3190 BOORTMEERBEEK  

 

 

Boortmeerbeek, 21 mei 2021 

 

Geachte mevrouw de Burgemeester 

Geachte mevrouw de Schepen 

Geachte mijnheer de Schepen 

Geachte heer voorzitter van de Gemeenteraad 

 

 

Tijdens de gemeenteraad van 26 april 2021 kondigde u aan dat er niet meer live en mondeling zou geantwoord worden op de vragen van de oppositie. We mogen als oppositie nog steeds vragen indienen en zelfs voorlezen, maar deze zullen pas later schriftelijk beantwoord worden.  

 

U heeft tijdens, maar ook na de gemeenteraad kunnen vernemen dat de verschillende oppositiepartijen Groen, CD&V, NVA en onafhankelijk gemeenteraadslid, deze eenzijdige beslissing, om live tijdens de gemeenteraad niet langer mondeling op de vragen van de fracties te antwoorden, ten zeerste betreuren. De gemeenteraad is een democratisch forum op het niveau het dichtst bij de inwoners. Weigeren om in een openbare zitting op de vragen van de oppositie te antwoorden ondermijnt het democratisch gehalte van de gemeenteraad. Dit baart ons zorgen. We willen hierbij ons ongenoegen en onze ongerustheid duiden. 

 

U stelt dat het aantal vragen zou gestegen zijn sinds de gemeenteraad live wordt gestreamd. Wij betwisten dit. De oppositie heeft vanaf het begin van de legislatuur vragen gesteld en voorstellen ingediend. Dat het nu de spuigaten uitloopt en we om aandacht schreeuwen is een non-argument en in onze ogen een zwaktebod. Als meerderheid dient u uw beleid toe te lichten. Kritische vragen vanuit de oppositie horen daar nu eenmaal bij. Ook die vragen beantwoorden is deel van het democratisch proces.  

 

U stelt eveneens dat de vele vragen de gemeenteraad te lang maken en sommige gemeenteraadsleden vroeg moeten opstaan. Het argument is opnieuw zwak, want de meeste gemeenteraadsleden hebben een job, (kleine) kinderen, en moeten dus allemaal vroeg op…  

Aan het begin van de legislatuur werd een kinderopvangvergoeding door de meerderheid afgewezen want, stelden jullie, als raadslid ga je een engagement aan, hetzelfde argument werd aangehaald als het ging om voorstellen om de zitting te schorsen na een bepaald tijdstip.  

 

Ten slotte betwisten we het democratisch karakter van deze maatregel. Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (DLB) bepaalt immers in artikel 31 dat gemeenteraadsleden een aantal rechten kunnen uitoefenen om onze (controle)functie als raadslid uit te oefenen door onder meer: het stellen van mondelinge en schriftelijke vragen aan de leden van het college van burgemeester en schepenen, het initiatiefrecht tot bijeenroeping van de raad, toevoegen van agendapunten, inzagerecht, enz. 

Het niet langer beantwoorden tijdens de gemeenteraad van onze vragen, is een inperking van ons recht op stellen van mondelinge vragen en gaat in tegen de geest van het decreet Lokaal Bestuur.. 

 

Laat het duidelijk zijn… Het feit dat we vragen stellen, voorstellen doen, in discussie gaan en soms vragen nog eens herhalen omdat we bezorgd zijn of omdat er nog dingen onduidelijk zijn, is ons engagement. Daar steken we ook tijd en energie in met als doel om van onze gemeente een fijne plek te maken, om inwoners te informeren, om de meerderheid vragen te stellen. Dit laatste is ook wat er gebeurt in het parlement, waar er ook debatten en vragenuurtjes zijn……In onze gemeente wordt dit echter een praatbarak genoemd.  

 

We betreuren deze beslissing omdat: 

  • deze niet respectvol is ten aanzien van de gemeenteraadsleden, die allemaal een mandaat gekregen hebben van de inwoners;  
  • deze maatregel regelrecht ingaat tegen de geest van het decreet; 
  • we deze vragen niet enkel voor onszelf stellen, maar ook voor de inwoners. Een openbare zitting is omwille van openbaarheid, de beste plaats om vragen te stellen; 
  • het aanleveren van een schriftelijk antwoord doorgaans langer duurt. Alles gebeurt met minstens een maand uitstel; 
  • een schriftelijk antwoord minimalistisch kan zijn en de mogelijkheid tot discussie en dialoog volledig ontneemt; 
  • bij een schriftelijk antwoord de verantwoording en argumentatie voor de beleidsvoering volledig genegeerd kan worden;  
  • via een schriftelijk antwoord de inhoudelijke debatten worden vermeden, waardoor een besproken visie niet meer mogelijk is. Dit voedt het opportunisme en beslissingen die in de achterkamer genomen worden; 
  • we vragen stellen die vaak betrekking hebben op thema’s en dossiers die bij de bevolking leven; 
  • door de mogelijkheid tot dialoog en interactie te ontzeggen, ontneemt u ook de inwoners hun stem, ook al omdat u ook weigerde in te stemmen met een vragenhalfuurtje voor inwoners. 

 

U beseft dat wij als oppositie dit niet zomaar zullen en kunnen aanvaarden.  

We hebben immers een verantwoordelijkheid ten aanzien van de inwoners die ons afgevaardigd hebben binnen de gemeenteraad. Rekening houdend met alle getelde stemmen, wordt een meerderheid van 51% van de inwoners, nu buiten spel gezet, door jullie ondemocratische beslissing. We zullen blijven ijveren voor openbaarheid van bestuur. We zullen blijven vragen stellen. Dat is ons recht, maar ook de inwoners van Boortmeerbeek hebben recht op antwoorden. En ja, voor ons moet dat mondeling in de gemeenteraad en niet  op een stuk papier. 

 

Bovendien wordt onze gemeente geconfronteerd met talrijke uitdagingen die op een duurzame wijze dienen te worden aangepakt. Duurzaam betekent met een lange termijnvisie. Natuurlijk heeft elke partij een aantal prioriteiten. Maar er zijn duidelijke gemeenschappelijke elementen: het verkeersinfarct binnen de gemeente, het klimaatprobleem, de steeds toenemende verharding en ontgroening, de noodzakelijke aanpassing van de sportaccommodatie, nood aan meer ontmoetingsruimtes voor jongeren en volwassenen, Echter blijven de structurele investeringen hiervoor uit. We gaan er hierbij als gemeente niet op vooruit, integendeel. 

 

Toen jullie in januari 2019 als nieuwe meerderheid aantraden, waren jullie eerste woorden en verklaringen dat er zou gestreefd worden om als één groep, één team naar voor te treden en beleid te voeren. Dit voornemen lijkt met de beslissing van 26 april 2021 dood en begraven. 

 

Toch wensen we jullie de kans te geven om deze beslissing ongedaan te maken. Dit omdat we als oppositie (Groen, CD&V, NVA en onafhankelijk gemeenteraadslid) een functioneel, efficiënt en waardig beleid wensen te voeren. Met politieke spelletjes doen we niet mee. Er is immers geen tijd te verliezen en energie te verspillen. We willen bovendien op een democratische wijze beleid voeren, in communicatie en in overleg, om stappen vooruit te zetten in functie van onze gemeente.  

 

We hopen dat het gezond democratisch verstand zal zegevieren en dat jullie deze beslissing intrekken. Op deze wijze erkennen en respecteren jullie het engagement en de rechten van elk gemeenteraadslid. Dit is in functie van het algemeen belang van de inwoners en van onze gemeente. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Groen fractie: Ann Morissens – Marie-Louise Altmutter – Wouter Decat 

NVA -fractie: Hans Crol – Rodrigue Bijlsma Regina Wolfs 

CD&V- fractie: Steven D’hont - Bert Meulemans – Steven Van Loock  

Onafhankelijk gemeenteraadslid: Sigrid Van Obbergen 

--------------------